Kildebo Projektbeskrivelse (Opdateret)

Det ny Kildebo
– Fra fællesjord og –hus til fællesskabets værested

opdateret 23. september 2013

 

Projektansvarlig: 

Soderup Bylav

Projektgruppen består af:

 • Hanne Jensen, Tadrevej 42, 4340 Tølløse
 • Mette Dinesen, Dumpedalvej 2, 4340 Tølløse (Oldermand i Bylavet)
 • Richard Attwell, Soderup Kirkevej 17, 4340 Tølløse
 • Vinnie Andersen, Kilden 21, 4340 Tølløse (medlem af bylavets bestyrelse).

Projektets formål

At nyskabe brugen af landsbyens fællesjord og -hus til glæde og gavn for og med landsbyens beboere, børn såvel som voksne, samt besøgende i byen.

Baggrunden for projektet

Soderup Bylav administrerer og er tinglyst ejer af byens fællesjord- og hus, der består af et 40 m2 bindingsværkshus fra 1850, der oprindeligt blev bygget til en hjemvendt soldat, et kildevæld og et gadekær. Området er i Lo­kalplan 18.03 (Holbæk Kommune 2009) registreret som et hus med høj beva­rings­værdi i et bevaringsværdigt miljø. Det lille kulturhistoriske miljø er for mange af byens borgere en stærk identitetsmarkør, men på grund af husets og gadekærets forfald er det på det seneste blevet en økonomisk udfordring for landsbyen i stedet for et at­traktiv gode. Huset har været lejet ud til fordelagtig leje, imod vedligeholdelsespligt. Lejemålet er imidlertid ophørt på grund af fugtgener og skimmelsvamp.

Samtidig er der et ønske i Soderup om at have et fælles værested, hvor vi kan mø­des om forskellige aktiviteter og socialt samvær. Bylavet har derfor i 2011 og 2012 gennemført en målrettet proces med inddra­gel­se af borgerne i Soderup og eksterne interessenter. Da området er erklæret som et be­varingsværdigt område i lokalplanen, indledte vi processen med at invitere Hol­bæk Museum og Holbæk Kommune til at en drøftelse ’on location’ af muligheder for at renovere og vedligeholde området. På møderne var der enighed om, at det var mu­ligt at udvikle områ­det for at kunne bevare det. Holbæk Kommune var forstående over­for at en dispensation kunne blive nødvendig. En eventuel dispensation vil­le sand­syn­liggøres af, at vi udviklede et projekt, som ville visualisere Kildebo og falde natur­ligt ind i det unikke historiske miljø som området er en del af.

Et efterfølgende velbesøgt borgermø­de førte til, at vi formulerede det fælles grund­lag for udvik­ling af vores fællesjord og –hus, nemlig at det ”skal give os noget, som vi hver især ikke har i forve­jen” og til nedsættelse af fem arbejdsgrupper. På baggrund af arbejdsgrup­per­nes forslag pegede general­forsamlingen på mulige scenarier for områ­det.

Nær­væ­rende projektforslag udsprin­ger af denne proces.

Projektets relevans

For Soderup er projekt ”Fra fællesjord og –hus til fællesskabets værested” relevant fordi

 • Fra at fællesjorden og –huset ligger hen, bliver det til et levende og naturligt samlings­- og værested for byens indbyg­gere.
 • Byens borgere får mulighed for at skabe nye, såvel planlagte som selv­groede fælles aktiviteter, med en fælles base, opbeva­rings- og mødested som udgangspunkt.
 • Bylavet har igennem årene erhvervet sig forskellige ting til aktiviteter og arrange­menter i byen, fx borde, stole, kaffemaskiner, telt og service. Det er hidtil blevet de­poneret hos én af landsbyens familier, som ikke længere kan tilbyde dette. Vi behøver derfor plads til opbevaring af vores fælles ting.

Samtidig bidrager projektet til at fremme LAGs overordnede målsætninger:

 • Projektet vil styrke engagement, identitet og troen på, at vi kan skabe og løfte fælles ideer til gavn for vores lokalmiljø. Både gennemførelse af projektet og de ef­terfølgende aktiviteter vil skabe den ”sociale lim” og sammenhængskraft, der gør landsbyen levende at bo i, fordi der tages et fælles ansvar for den lokale udvikling.
 • Et fælles værested vil gøre det mere attraktivt at flytte til Soderup, og at være barn, ung, voksen og ældre i byen. Med et fælles værested, der rummer mulig­heder for alle aldersgrupper, vil fællesskabet og derigennem tilknytningen – både inden for og på tværs af aldersgrupper – styrkes.
 • Projektet viderefører historien om byens fælleshus i en moderne og anvendelig form, med omtanke og respekt for historien. Ønsket er at bringe tradition og identitet med ind i det landsbyliv og de behov, der er i byen i dag. Projektet vil til­godese såvel borgere som besøgende i byen.

Projektets målgruppe

Soderups befolkning: børn såvel som voksne, unge som ældre og fysisk aktive samt mere immobile naboer, samt besøgende i byen. Soderup ligger naturskønt, få kilo­meter fra velbesøgte Tadre Mølle, Aastrup Kloster og Sonnerupgård. Desuden pas­se­­rer vandreruten ’Gudernes Stræde’ tæt forbi. Området er velbesøgt af turister, til fods, på cykel og i bil, som vil kunne slå et slag indenom Kildebo og få en ekstra di­men­sion på deres besøg i området. Det ny Kildebo vil desuden kunne bruges som samlingssted for Stestrup Lokalforum, hvor Soderup er aktivt medlem.

Beskrivelse af Soderup Bylav

Soderup Bylav er en vigtig drivkraft i udvikling af det sociale miljø i landsbyen og for­valt­nin­gen af landsbyens gadejord og –hus.

Bylavet er årlig vært for: Skt. Hans fest, Loppemarked, Kildedag, Æblepressedag, Juletræs rejsning, Nytårsbrunch, foruden Generalforsamling.

Soderup har et særligt forhold til æbler. Kommer man gennem Soderup landsby i maj måned vil man se et blomstrende paradisæbletræ i stort set hver have. I slutningen af 1990’erne valgte byen at gøre paradisæbletræet til sit signatur træ.

Særlig traditionsrig er vores årlige æblepressedag. Efter mange års leje af æblepres­se, købte vi i 2012 vores egen. I år kan vi supplere med en æbletørremaskine i kraft af tilskud til Lokalforum.

Det Ny Kildebo vil give et boost til landsbyens nuværende aktivi­te­ter og traditioner, f.eks.:

 • Blomsterpigerne. Det er en knap 100 årig tradition, at tre til fem kvinder i byen pynter kirken op til gudstjeneste m.m. med blomster. Kildebo kan blive leveringsdygtig i forårsmånederne.
 • IT-kursisterne. I gennem de seneste år har Bylavet holdt IT-kurser for især byens pensionister. De er nu blevet fortrolige med Borger.dk og Netbank. Et næste skridt kan være lægge pdf-filer og billeder på Soderup.dk fx i form af æblekage- og chutneyopskrifter (og dem er der mange af i Soderup) og lave konkurrencer og prøvesmagninger.
 • Årskalender. Bylavet udgav sidste år en Soderup vægkalender og generalforsam­lingen i 2013 besluttede at fortsætte traditionen. Årskalenderen sælges ved juletid (bl.a. på Tadre Mølles Julemarked). Årets gang i Kildebo, Æblekageop­skrifter, Æbleavl og honningproduktion er oplagte temaer for fremtidige kalendere.

 

Lørdag den 11. maj 2013 holdt vi ”en bænkevarmerdag” ved kilden. Anledningen var en indvielse af et bord med to bænke. Snakken giv livligt om Det Ny Kildebo og følgende spontane ideer til hvordan det kunne bruges var:

 • Søndagsgåturen med gæsterne skal da heromkring
 • Forårs- og sommerfødselsdagene skal da foregå hernede
 • Nattergaleturen går fremover til Kildebo
 • Nu skal vi også have en sommerbruch.

Beskrivelse af projektets aktiviteter og indhold

Projektansøgningen vedrører tre: haven, huset og gadekæret.

Udgangspunkt (værdier og visioner)

 1. ”Skal give os noget, som vi hver især ikke har i forvejen”
 2. Udvikling til gavn for nutiden i respekt for fortiden
 3. Vedligeholdelse og drift skal holdes på et minimum.

Haven

Haven laves om til en æblelund med honningproduktion og indretning af værested med borde og bænke. Forudsætning er en gennemgribende renovering af ha­ven med opgravning af rødder fra hybenrosehæk og bambus, dræning og påfyldning af jord.

For at begrænse beskæringen af æbletræerne plantes de med 8 meters mellem­rum. Der kan således være 15 fuldvoksne æbletræer på grunden foruden det gamle Filip­pa æb­le­træ som står dér i dag. Omkring æbletræerne friholdes en zone fra græs i de før­ste år. I denne zone sættes løgplanter.

Der sættes 3 bistader i æblelundens sydlige ende mens der indrettes sidde- og bord­plads i den modsatte ende nærved huset, kilden og gadekæret.

Der søges om projektmidler til renovering af haven, anlæggelse af æblelund og hon­ningproduktion samt ind­retning af udendørs siddepladser. I alt kr. 188.622.

Se bilag 12 for tegningsskitse.

Huset

Der opføres et to-fløjet, sortmalet , 1 på 2 træhus forbundet med en fælles, bagbe­klædt terrasse og sam­let som en enhed med et stråtag, der over terrassen hvælves op som i et kvistvindue. Dette vil imø­de­komme dels Holbæks Kommunes ønske om at fastholde Kildebos visuelle udtryk og dels byens ønske om at skabe et hus, der er let at vedligeholde samt opfylder bylavets behov for dels depot og dels et være- og arbejdssted.

Huset opføres på det samme sted som Kildebo og med det samme grundareal, dvs.  i alt 40 m2. Det ene hus vil blive bylavets depot. Det andet hus vil blive ”æble- og bihuset” med æblepresse, æble­tørremaskine og honningslynge.

Den overdækkede terrasse og en bræddevæg mod øst samler de to huse. Brædde­væggen beklædes med to plancher der henholdsvis fortæller om gadejorden og –husets oprindelse og om Kildebos historie. Plancherne udarbejdes i samarbejde med Holbæk Museum.

Godt tilbagetrukket på grunden ligger der i dag et anneks bygget i træ hvor der er tørkloset og redskabsskur. Dette forslås erstattet af en anneksbygning, der matcher det nye hus dog med tag af tagpap. Anneksets funktioner opretholdes – dog således at tørkloset erstattes af træk-og-slip.

Til nyopførelse af hus m.m. søges projektmidler til nedrivning, bortkørsel m.m. af Kildebo og annex, tegning af nyt hus og annex med udgangspunkt i beskrivelsen ovenfor, materialer til opførelse af husene som beskrevet ovenfor og plancher. I alt kr. 873.393.

Se bilag 10 for tegningsskitse og bilag 6 for tidsplan og budget for opførelse af de beskrevne huse.

Gadekæret

Gadekæret i Soderup er den gamle branddam, der ikke længere er registreret eller brugt som sådan. Gadekæret renses og suges for slam, gadekærets brinke sikres ved etablering i armeret beton, der lægges granitsten på rundt om gadekæret, der omkranses af stålhegn. Derudover fældes et større asketræ med toptørre samt et selvsået egetræ, der begge står i gadekærets omkreds.

Til dette søges i alt kr. 245.000.

Se bilag 13 for nærmere tilbud og beskrivelse af renovering af gadekær.

Projektet som en del af LAG Udvikling Nordvestsjællands udviklingsstrategi

Som de fleste andre landsbyer er der ikke længere et forretningsliv i Soderup, og de fleste tager ud af byen for at gå på arbejde/i skole. Derfor er det vigtigt for byens sammenhængskraft og dagligliv, at der findes andre naturlige mødesteder, hvor aktiviteter og relationer naturligt kan skabes og udvikles.

Soderup har et aktivt bylav men ikke noget fysisk samlingspunkt. Projektet vil få denne sociale funktion og samtidig fortsat være en identitetsmarkør, der fortæller historien om landsbyen, dens tilblivelse ved Kilden og dets soldaterhus.

I aktivitets­huset vil viden og historier fortsat formidles og fortælles, via plancher og fra mund til øre. Byens historie vil blive gjort tilgængelig for gæster og for­bi­­­­passe­rende, der med en kort afstikker vil få indblik i områdets historie. Ak­ti­vitetshuset vil danne ramme om mange og forskelligartede aktiviteter for alle aldersgrupper. Vi tror, at et samlingspunkt vil gøre det mere attraktivt at flytte til byen og at blive boende i kraft af styrkede relationer, identitet og sammenhængskraft.

Formidling af projektet

Projektet formidles på Soderups egen hjemmeside, Soderupkalenderen, Stestrup Lokalforums Dialogmø­der, mailinglister og hjemmeside og via Holbæk Kommunes kanaler, og gennem gen­sidig markedsføring i samarbejde med Tadre Mølle. Desuden for­mid­­les projektet igennem Stestrup Lokalforums tilflytterfolder. Stestrup Lokalforum er et netværk af 5 aktive landsbyer med fælles aktiviteter og godt sam­men­hold, hvor projektet og dets erfaringer nemt vil kunne formidles.

Soderup Bylav har god kontakt til Nordvestnyt, i 2012 markeret med en portræt­ser­ie om Soderup og som jævnligt omtaler andre aktiviteter og begivenheder. Projek­tet kan derfor oplagt formidles den vej.

Samarbejdspartner er Holbæk Kommune. Derudover har vi en tæt kon­takt med Tadre Mølle – museet såvel som venneforeningen – om trampestier og formidling. Holbæk Museum har tilbudt at være sparringspartner omkring den historiske formidling og at udforme plancher o.l. jf. budget.

Bylavet stiller sig til rådighed for andre landsbyer og projekter, der kan have brug for at trække på vores erfaringer.

Perspektivet: Soderup bliver et besøg værd

Området ligger fordelagtig i tilknytning til Margueriteruten og som udgangspunkt for trampestier i området. Vi er i kon­takt med museumsleder for Tadre Mølle om en trampesti mellem os (ca. 3 km). Og vi har undersøgt muligheder for en trampesti til Nordvestbanen langs Dum­pe­dal og Elverdamsåen (ca. 5 km). Derudover byder om­rå­det på fine turoplevel­ser i og om­kring Heslemølle gård, Aastrup Gods, Sonnerup­skov og Vennelyst. Den skønne natur i og omkring Soderup vil på den måde kunne blive til gavn for mange andre end os selv.

Bilag

 1. Soderup Bylavs bestyrelse
 2. Kopi af bylavets vedtægter
 3. Billeder af Kilden, Kildebo og gadekær
 4. Dokumentation fra borgerinddragelsesproces
 5. Tilkendegivelse fra Holbæk Kommune
 6. Tidsplan
 7. Vedligeholdelsesplan
 8. Eksterne konsulenter
 9. Budget
 10. Tegningskitse af det nye hus
 11. Interessetilkendegivelse Soderup borgere
 12. Tegning af hele området (papir)
 13. Tilbud Junckerhaven (gadekær)
 14. Tilbud Vesti Olsen (nedrivning, renovering have og gadekær)
 15. Tilbud Bondeskovgård (aktivitetshus)